Vanaf € 35,- gratis verzending binnen Nederland

Welkom in "de winkel van nijntje"

Algemene voorwaarden

De winkel van nijntje biedt de meest uitgebreide collectie van nijntje artikelen, voor de allerkleinsten, maar ook voor de grotere nijntje fans.

Het wisselende aanbod bestaat o.a. uit: knuffels, boekjes, speelgoed, servies, spullen voor de kinderkamer, schoolartikelen, haaraccessoires, tassen, kaarten en exclusieve baby- en kinderkleding.

Bedrijfsnaam: Caresse Retail BV
Handelsnaam: de winkel van nijntje
K.v.K. nummer: 34198645

Naast de online winkel, zijn er ook 2 vestigingen van de winkel van nijntje: in Amsterdam en Maastricht.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE (ONLINE) WINKEL VAN NIJNTJE

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de (online) winkel van nijntje (hierna te noemen: de winkel van nijntje) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de winkel van nijntje zijn vrijblijvend en de winkel van nijntje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de winkel van nijntje. De winkel van nijntje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de winkel van nijntje dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de winkel van nijntje.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de winkel van nijntje gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door de winkel van nijntje opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan de winkel van nijntje verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de winkel van nijntje geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 De winkel van nijntje garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de bestelling het liefst binnen 2 werkdagen na ontvangst. Op deze manier weet u zelf of de bestelling in orde is en kunt u ons tijdig op de hoogte stellen van eventuele manco's of klachten.

7.2 U mag binnen 14 dagen na ontvangst artikelen terugsturen (op eigen kosten) of terugbrengen. Het artikel moet in een ongebruikte, verkoopbare staat zijn en indien mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd worden. De artikelen kunnen gestuurd worden naar: de winkel van nijntje, Scheldestraat 61, 1078 GH Amsterdam. Daarna wordt het bedrag binnen enkele werkdagen (in ieder geval binnen 2 weken) op uw rekening terug gestort. Komen alle artikelen van uw bestelling retour? Dan crediteren we ook de eventueel in rekening gebrachte verzendkosten.

7.3 In het geval van breuk of manco (aantal ontvangen stuks is minder dan op de pakbon) sturen wij u zo snel mogelijk de betreffende artikelen toe, uiteraard zonder verzendkosten. Wanneer u na het in gebruik nemen van het speelgoed nog tegen klachten aanloopt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen in overleg zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de winkel van nijntje, dan wel tussen de winkel van nijntje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de winkel van nijntje, is de winkel van nijntje niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de winkel van nijntje.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de winkel van nijntje in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de winkel van nijntje gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de winkel van nijntje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan de winkel van nijntje schriftelijk opgave doet van een adres, is de winkel van nijntje gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de winkel van nijntje schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door de winkel van nijntje gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de winkel van nijntje deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de winkel van nijntje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de winkel van nijntje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 De winkel van nijntje is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.